Dimitris Koukos, Athens, 70 x 100 cm, Acrylic on canvas, 2019