PROJECT INSIDE-OUT, NATALIA VALLIANOU GOUROVA, CHRISTOS EFSTATHIOU