Alexandroy Vasilis 5 Euro Kataskeyihartonomisma 20 X 120 X 100 Cm 2018